24/7 Emergency: 072 604 5324
Court house
Kwi imfuno engxamisekileyo uphume ejele - wena kwindawo ekunene!

Izicelo zengqawule ngapha kwexesha lomsebenzi kwisi khululo sama polisa

Ingaba ufuna ukupha umntu entolongweni? Ungaxhali, ndingaku nceba. Ndingaku mmela xa wena ufuna ukhutshwa ngengqawule noba lilungu lefemeli okanye isihlobo ngamaxesha onke noba ixesha lomsebenzi selidlulile ndiyaya kwisikhululo samapolisa jikelele kulenqila uyokukhupha ngengqawule.

Nditsalele nje umnxeba kulamanani akhankanyiweyo singene emxholweni.

"Iyure ezingamashumi amabini anesine - nyaka wonke kwizicelo zengqawule ngaphaya kwamaxesha omsebenzi, tsalela kulamani 072 604 5324 "

Izicelo zengqawule enkundleni

Inqaba ityala selivelile enkundleni, okanye athe amapolisa kuwe isicelo sekukhululwa ngengqawule ungasenza enkundleni kuphela? Ndingakunceda ngokukucela okokokuba ukhutshwe ngengqawule. Ndiyazenza izicelo zokukhululwa kwabantu ngengqawule kwiinkundla jikelele kweliphondo. Ndenza izicelo zengqawule kumatyala awa phantsi ko schedule 5 no schedule 6 ( Anobuzaza ). Ndinawo amava agqithisileyo ekukummeleni kuwo onke amatyala anjalo.

Xa ufuna uncedo qhagamishelana nam undivumele ndiyithabathele kum ingxabi okuyo.

Ukubhena xa isicelo sakho sokokuba mawukhululwe ngengqawule sikhatyiwe

Ingaba wena, ilungu efemelini okanye isihlobo sacela ukukhululwa ngengqawule enkundleni saze sakhatywa yinkundla, okanye ngaphandle kwempumelelo? Okokuba kunjalo ndingakunceda ngokwenza isibheno kwinkundla ephakamileyo kwimeko apho uthe walelwa ukukhululuwa ngengqawule.

Qhagamishelana nam senze amalungiselelo ndiwuthathe lomba sibheke phambili ndikummele.

Free Legal Advice!

Do you have a burning criminal legal question and is in dire need of some assistance?

Ask the question here and receive quick, professional reliable advice, that will help guide you in the right direction online here.

This webpage in Afrikaans ?
This webpage in English ?