24/7 Emergency: 072 604 5324
Court house
Iinkonzo ezibonelelwa Andre Kirsten Attorneys!

Ndicceda kumatyala:

Olwaphulo mthetho

 • Ingqawule
 • Izicelo zengqawule kwizikhululo zamapolisa selidlulile ixesha lam lomsebenzi - kwiyure ezingqmashumi amabini anesine ngosuku.
 • Izicelo zengqawule ezikhatywayo enkundleni.

Inkqubo yophando (Ngamapolisa)

 • Ndiyaya rhogo enkundleni xa uvela noxa ityala lakho lisaphandwa.
 • Ndibakhona xa amapolisa ekugocagoca ngemibuzo.
 • Ndibakhona xa kusenziwa ukhombo ngamangqina ombuso kwisikhululo samapolisa.
 • Ndibakhona xa amapolisa ezama ukuqokelela noluphina na uhlobo lobunggina oko ndikwenza ngenjongo zokukhusela amalungelo alowo ndimmeleyo .

Uphando (Ngummeli)

 • Ndiphanda konke okufuna kuphandiwe ngenjongo zokukummela ngempumelelo ukufikelela nokungqthintelwa ekuthatheni ezithombe zendawo yoxhwayelo. Ndikwafikelela ndkuba nodliwana ndlebe namanggina akwicala lakho wena njengotyholiweyo nokunye.
 • Ndiyaphanda nangesiginisekiso sobungqina malunga negazi (DNA) ndiphande okokuba akusetyenziswanga machiza azintlobo ngeentloba anobutyefo kwingqokelela yobubungqina begazi (DNA).
 • Ndiyaphanda ngokuthi ndibuze ngenqubo eyenziweyo malunga novavanyo ngokumalunga nezinga lotywala obufunyanwe egazini ngenjongo zokukummela ngempumelelo.

Ematyaleni

Ndizivelela zonke inkalo xandikummela etyaleni.

Izibeno

Ndiyazivelela zonke inkalo zenqubo yezobheno ukusukela okokuba wenze isibheno ungaphandle kwezitixo okanye nditshutshise isibheno kwinkundla ephakamileyo ngakwizigwebo nezohlwayo ezingadinkekanga.

Amatyala embambano

 • Ndiyawenza amatyalal oqhawuko kwemitshato namatyala ekusombululeni imitshato.
 • Ukwenza isicelo sesondlo nokujongana namatyala esondlo aqhubekayo.
 • Ukubuyiselwa kwetyala
 • Ubango ngakumbuso
 • Amatyala malunga nemigaqo yezemisebenzi
 • Ukumela kwimibango yamatyala embambano
 • Ukwenza isiginisekiso semvisiswano
 • Ukwenza isiginisekiso samafa
 • Ukusombulula impikiswano malunga nobekuvisisenwe ngako
Free Legal Advice!

Do you have a burning criminal legal question and is in dire need of some assistance?

Ask the question here and receive quick, professional reliable advice, that will help guide you in the right direction online here.

This webpage in English ?
This webpage in Afrikaans ?